Ochrona Danych

….…………………………………                                               … ………………………

              (Imię i Nazwisko)                                                                       (Miejscowość i data)

 

……………………………………………..

    (zajmowane stanowisko, funkcja )

 

………………………………………………..

               (Adres zamieszkania)

 

O Ś W  I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dotyczącym ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan uchwalonym przez Radę Kościoła w dniu 16 kwietnia 2018 r. oraz dołączoną do niego Instrukcją i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie pełnienia  stanowiska/funkcji w

…………………………………………………………………………………...

                                              (miejsce pełnienia stanowiska/funkcji oraz adres)

oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych, do których miałem(am) dostęp w związku z pełnieniem stanowiska/funkcji, także po ich zakończeniu.

 

 

                                                                      ……………………………

                                                                                     (podpis)

/files/OSWIADCZENIE.doc